Portfolio > INTERFACE

Nine Random Samples Arranged in Random Order No. 2
Nine Random Samples Arranged in Random Order No. 2
ink, solvents, glue on synthetic paper (limestone powder bonded with high density polyethylene)
9 x 9 inches
2009